Misiune / viziune / obiective

Misiunea

Misiunea este de a oferi locuitorilor din Sighișoara, din zonele limitrofe, tinerilor, inclusiv celor proveniți din medii defavorizate, șanse egale de instruire sportivă, cu profesori foarte bine pregătiți, pentru dezvoltarea carierei sportive, contribuind la sporirea calității vieții în comunitatea locală si șansa de-a practica sportul de performanță.

 • să devină polul sportului de masă și de performanță, să atragă un număr cât mai mare de elevi către activitatea sportivă, creștere cu 40% a numărului de nou înscriși în următorii 4 ani (10% anual);
 • pregătirea la cote înalte a sportivilor selecționați, folosind cele mai adecvate metode și mijloace existente în literatura de specialitate, adaptate permanent la specificul fiecărei activități și promovarea acestora la eșaloanele superioare;
 • construirea bazei materiale proprii, prin atragerea de finanțări de la bugetul de stat, fonduri europene, etc;
 • integrare sociala prin sport cu oportunități suplimentare de ucenicie la întreprinderi partenere cu clubul.

Viziunea

„NU ÎNVĂȚĂM PENTRU ŞCOALĂ CI PENTRU VIAȚĂ”

Cu mijloacele specifice sportului să contribuim la formarea capacității intelectuale și fizice ale elevilor, la educarea în spiritul respectării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului. Prin educarea personalității, a identității sociale şi culturale, a toleranței şi a diversității, putem construi o societate din ce în ce mai performantă, cu o echipa dinamică, care să ne permită să progresăm la fiecare dintre cele trei mari categorii (începători, avansați și performeri) în care ne angajăm eforturile.

Dorim să organizăm procesul de instruire din cadrul clubului astfel încât să creștem șansele de reușită ale elevilor din unitatea noastră atât în activitatea sportivă cât și pe piața muncii după absolvirea junioratului.

OBIECTIVUL PRINCIPAL AL ANTRENORILOR NOȘTRI

Asigurarea dezvoltării copiilor pe plan sportiv, educațional, social și psihologic.

ANTRENORII

 • utilizează activități pentru a instrui și antrena copii;
 • oferă instrucțiuni adaptate la nivelul copiilor;
 • îndrumă copiii și au rol de model și exemplu;
 • ascultă copiii și tinerii;
 • păstrează contactul cu familia și școala copiilor.

Obiective strategice

OBIECTIV (ȚINTĂ) STRATEGIC(Ă) OBIECTIV SPECIFIC
1. Asigurarea transparenței deciziilor și îmbunătățirea imaginii școlii în contextul climatului concurențial actual, prin comunicarea activităților de impact, prin colaborare cu comunitatea locală și mass-media;
1.1 Intensificarea colaborării cu școlile gimnaziale, încheierea de parteneriate cu acestea
1.2. Intensificarea colaborării cu comunitatea locală, organizații nonguvernamentale, asociații
1.3. Colaborare deschisă și permanentă cu mass-media
2. Realizarea unui sistem educațional performant, echitabil şi eficient prin asigurarea unui management școlar și educațional centrat pe instruire și evaluare a impactului;
2.1. Asigurarea accesului tuturor elevilor la servicii educaționale de calitate.
2.2. Perfecționarea și formarea continuă a personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic.
2.3. Creșterea calității actului educațional cu scopul îmbunătățirii rezultatelor sportive.
2.4. Asigurarea condițiilor pentru evoluția în carieră şi dezvoltare profesională a cadrelor didactice.
3. Asigurarea și creșterea calității procesului educațional;
3.1. Îmbunătățirea pregătirii sportivilor pentru asigurarea integrării optime în ciclurile superioare de pregătire.
3.2. Monitorizarea traseului sportiv și profesional, a promovării sportivilor în marea performanță, precum și a inserției socio-profesionale a absolvenților.
4. Eficientizarea activității tuturor compartimentelor; gestionarea eficientă a informațiilor și a situațiilor;
4.1. Modernizarea infrastructurii prin creșterea gradului de informatizare.
4.2. Gestionarea eficientă a fondurilor.
4.3. Actualizarea și creșterea fondului de carte al bibliotecii, cu bibliografie nouă, modernă, adaptată cerințelor de performanță actuale.
4.4. Monitorizarea actualizării procedurilor care asigură desfășurarea unei activități eficiente.

UNDE DORIM SĂ AJUNGEM?

 • creșterea numărului de elevi care să participe la activitățile sportive din cadrul Clubului Sportiv Școlar Sighișoara;
 • creșterea prestigiului școlii în cadrul comunității prin diseminarea activităților și rezultatelor obținute;
 • creșterea numărului de elevi și cadre didactice implicate în activități educative școlare şi extrașcolare;
 • creșterea gradului de satisfacție a cadrelor didactice, a elevilor și părinților față de proiectele realizate;
 • rezultate bune la competițiile la care participă echipele noastre;
 • creșterea numărului de jucători selecționați la loturile naționale și promovați la echipele de seniori;
 • creșterea gradului de satisfacție al elevilor și părinților față de ambientul școlii şi de condiţiile în care se desfășoară activitatea în școală;
 • îmbunătățirea fluxului activităţilor desfășurate în școală și realizarea unui grad ridicat de implementare a diferitelor programe de dezvoltare strategică;
 • atragerea şi implicarea factorilor de decizie administrativă locală, a altor persoane fizice şi juridice în organizarea şi derularea activităţilor sportive și recreative.

RESURSE STRATEGICE:

 • resurse umane: cadre didactice, școlari, părinți, personal auxiliar, personal nedidactic, autorități locale;
 • resurse materiale şi financiare: materiale de informare, echipamente IT, birotică şi consumabile;
 • resursele informaționale reprezintă legislația specifică: site ME, site ISJ Mureș, site propriu, canal youtube, mass media locală, legislație actualizată;
 • resurse de experiență şi expertiză: echipa managerială, responsabil cu promovarea imaginii școlii, experți din exterior;
 • resurse de timp: alocate anual pentru inițierea, monitorizarea și evaluarea obiectivelor din perspectiva unei dezvoltării școlare durabile şi pentru evaluarea rezultatelor stabilite în PDI;
 • resurse de autoritate și putere: ISJ Mureș, ME, Primăria și Consiliul local Sighișoara.